Click here to revoke the Cookie consent
  • 15.10.2022

Volby 2022 - Ustavující schůze

Jak a kdy svolat ustavující schůzi? Jaké jsou potřebné úkony? Jaký by měl být průběh ustavující schůze? Brožura "Jsem zastupitel/ka"

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,


k příležitosti nového volebního období 2022 - 2026 se pod záštitou SMS ČR uskutečnil webinář na téma „CO ČEKÁ ORGÁNY OBCE PO VOLBÁCH?". Tento webinář je stále k dispozici na odkazu  https://www.youtube.com/watch?v=nc9LwTkN4Wo

Webinář se věnuje přípravě a průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva, volbě nové rady obce/nového starosty a místostarosty, předání funkcí starosty a místostarosty, probere orgány obce a jejich pravomoce či jednací řád zastupitelstva.

Přednášejícími jsou: JUDr. Jakub Blažek, Mgr. Aneta Tomová, Ing. Mgr. Jan Sedláček

Doprovodnými dokumenty k webináři jsou přiložené dokumenty, které provázejí ustavující schůzi. Metodické doporučení ke správě obcí v období voleb je také přiloženo přílohou, naleznete ho i na stránkách https://www.ucetniportal.cz/wiki/html?item=517593, kde je vše přehledně rozepsané.


Stručný přehled postupu před konáním ustavující schůze v případě, kdy nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování je následující:

Dosavadní starosta musí nejdříve po uplynutí 10. dne   ode dne vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí  (tzn. dnes 7.10.2022  po 16 hodině)  zjistit u přáslušného krajského soudu - Krajský soud v Brně, zda byl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování. Tuto informace naleznete zde: https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne

Jestliže nebyl návrh na neplatnost voleb nebo hlasování v obci před uplynutím této lhůty podán, lze ustavující zasedání svolat ještě téhož dne - tedy dnes 7. 10. 2022 po 16 hod.

Lhůta pro svolání ustavující schůze: 7. - 17. 10. 2022

Lhůta pro konání ustavujícího zasedání: 14. - 24. 10. 2022

Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, který nejdříve zjistí, zda je za­stupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat:

1. Složení slibu

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Volba starosty a místostarosty a ostatních členů rady (s ohledem na § 91 odst. 1 zákona o obcích)

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru (s ohledem na § 117 odst. 2 zákona o obcích)

6. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

 

- Složení slibu se obvykle provádí tak, že ten, kdo zasedání zastupitelstva řídí, slib nejdříve přečte znění slibu je uvedeno v § 69 odst. 213). Noví členové zastupitelstva jsou pak povinni jednotlivě pronést slova „slibuji" před zastupitelstvem a potvrdit složení slibu svým podpisem na Listině, prokazující složení slibu

- Volba starosty obce probíhá formou usnesení. V souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích je k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Technické provedení volby starosty obce není zákonem upraveno. Zásadní podmínkou tak je, že, stejně jako v případě jakéhokoliv usnesení zastupitelstva obce, musí volba proběhnout na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce samo rozhodne, zda toto hlasování proběhne aklamačně (zdvihnutím ruky, jmenovitě s vyjádřením pro-proti-zdržuji se, hlasovacím zařízením apod.) nebo tajně (hlasovacími lístky)

Mandát nově zvoleným členům zastupitelstva vzniká již zvolením, k ně­muž dojde ukončením hlasování 

- Nově zvolení členové zastupitelstva obce obdrží osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva. Osvědčení vydává registrační úřad, jímž je obecní úřad v obcích, v nichž jsou zřizovány alespoň dva odbory; pro ostatní obce plní tuto úlohu pověřený obecní úřad

 

Výše zmíněné informace jsou pouze stručný základ pro jednání ustavující schůze, kdy nebyl podán žádný návrh na neplatnost voleb. Detailnější informace a vodítka naleznete na výše uvedených odkazech a přiložených dokumentech.
 

Všem obcím přejeme hodně štěstí a málo starostí do nového volebního období.